מצע התנועה

היהדות הרפורמית – תעודת זהות רעיונית

היהדות הרפורמית היא זרם דתי, תרבותי וקהילתי מוביל בעולם היהודי ב-200 השנים האחרונות, הפועל על מנת להעניק למסורת היהודית מקום משמעותי בחייהם של היחיד, המשפחה והציבור, באמצעות התפתחות מתמדת של היהדות והתאמתה למציאות החיים, ובאמצעות איזון אחראי בין מסורת לבין התחדשות. היהדות הרפורמית פועלת במדינת ישראל וברחבי העולם היהודי במטרה להבטיח את העתיד של העם היהודי ושל היהדות ואת המשך תרומתם לעולם ולתרבות האנושית.

היהדות הרפורמית מעודדת את האדם לעצב אורח חיים יהודי משמעותי, המבוסס על הכרעה ובחירה אישית של מצוות, מסורות ומנהגים מתוך לימוד ומחשבה. ההלכה ההיסטורית מהווה מקור של השראה וחכמה, בצד הביטויים הנוספים של התרבות היהודית, ולא עוד מערכת מחייבת של היתרים ואיסורים. היהדות הרפורמית מכירה בכך שחלקים רבים בהלכה ובמסורת היהודית משמעותיים לימינו, בשעה שחלקים אחרים משקפים מציאות קדומה ותפיסות עולם עתיקות, שאינן עולות עוד בקנה אחד עם הערכים ותפיסות העולם של רוב העם היהודי בדורנו. היהדות הרפורמית מעודדת את האדם להעניק בכורה לקול של המצפון ושל התבונה, תוך התייחסות מתמדת ויצירתית למקורות ההיסטוריים של היהדות.

ברוח חזונם של נביאי ישראל, מדגישה היהדות המתקדמת את ערכי המוסר והצדק החברתי, הגלומים ב"מצוות שבין אדם לחברו". היהדות הרפורמית מדגישה את האחריות החברתית של היחיד, הקהילה והציבור ומעודדת את המחויבות לערך היהודי המכונן של "תיקון עולם".

היהדות הרפורמית מחייבת ומקדמת שוויון מלא בין נשים וגברים בבית הכנסת ומחוצה לו, ומטפחת סובלנות דתית וריבוי פנים דתי ותרבותי, חתירה לשלום ולאחווה בין עמים ודתות, יחד עם  ערכים דמוקרטיים והומאניים נוספים.

מסורת של התחדשות יהודית

היהדות הרפורמית מאמינה כי סוד כוחה והישרדותם של היהדות ושל העם היהודי במרוצת הדורות טמון בשילוב בין המחויבות כלפי ירושת הדורות הקודמים והמסורת לבין התמודדות אמיצה עם השינויים המתמידים בנסיבות החיים של היחיד ושל הציבור. היהדות המתקדמת מאמינה כי שילוב זה בין מסורת לבין התחדשות, דרוש ביתר שאת בדורות האחרונים, וכי רק באמצעות מהלך זה יובטחו עתידו של העם היהודי ויכולתה של היהדות למלא תפקיד משמעותי בחיי האדם היהודי, משפחתו וקהילתו.

מסורת של אמונה

היהדות המתקדמת רואה באמונה באלוהים ובייחודו את היסוד של החוויה הדתית והרוחנית היהודית. לצדה של האמונה התמימה ליוו את האדם היהודי בכל דור גם החיפוש הרוחני, התהייה וסימני השאלה, וכל דור העשיר את הניסיון היהודי להבנת ה"עומד מעבר לנו". היהדות הרפורמית רואה באמונה באלוהים עוגן משמעותי להבחנה בין טוב ובין רע, להכרה בחופש הבחירה המסור לאדם, לבריאתו בצלם, ולקיומו של ממד רוחני בחיינו המשתרע מעבר לקיומנו החומרי והארעי.

לרבים מבני דורנו, חווית האמונה ובמיוחד בביטויה המסורתיים, אינה ברורה מאליה. כבני הדורות הקודמים אנו חשים פעמים רבות בקיומו של ה"נשגב", אך לא פעם דווקא הספקות והשאלות הם עיקר נחלתנו. כיהודים רפורמים אנו מעדיפים את חווית התהייה והחיפוש הרוחני, הן על פני אמונה השוללת כל ספק ושאלה, והן על פני חיים נטולי כל ממד אמוני.

מסורת של מחויבות ובחירה אישית

היהדות המתקדמת מאמינה כי אורח החיים היהודי בזמננו ראוי שיהיה פרי האמונה, ההכרעה והבחירה של היחיד. להלכה המסורתית יש בהקשר זה מקום חשוב אך לא בלעדי. ההלכה היא מקור מנחה, מורה דרך ומעורר השראה, אך לא עוד מקור חיצוני מחייב של היתרים ואיסורים. היחיד ומשפחתו מוזמנים לבחור מתוך המסורת ההלכתית את אותן המצוות, מעשי הפולחן והמנהגים המעשירים את חייהם הרוחניים, ושיש בכוחם לחזק את זהותם היהודית ולסייע להם בעיצוב אורח חיים מוסרי ואחראי. אנו שואפים כי בחירה זו תעשה מתוך תהליך מתמיד של לימוד, חשיבה ביקורתית, והתמודדות רוחנית ומתוך תחושת מחויבות עמוקה ויסודית למסורת ישראל, לעתידם של היהדות והעם היהודי ולערכים המוסריים המדריכים את חיינו.

מסורת של שוויון

היהדות המתקדמת מאמינה כי אחת מן המשימות המרכזיות של דורנו הוא קידום השוויון המגדרי בעולמה של היהדות ושילובן המלא של נשים בחיי הקודש והקהילה, כמו גם ביתר הזירות של חיי הפרט, המשפחה והציבור. בקהילות היהדות המתקדמת נוהג שוויון מלא בין נשים וגברים, ובני שני המינים נושאים בכל התפקידים המסורתיים של הנהגת הקהילה, לרבות רבנות וחזנות. בצד המימוש של ערכי יסוד מוסריים, השוויון המגדרי מעשיר את התרבות היהודית ומעניק לה עומקים ורבדים חדשים. בשנים האחרונות מתבטא ערך יסודי זה גם במאמצה של היהדות הרפורמית למנוע אפליה על רקע זהות מינית ובשילובם המלא של כל יהודי וכל משפחה יהודית בחיי הקהילה ובית הכנסת ללא כל הבחנה מפלה הקשורה בזהות מינית ובנטייה מינית.

מסורת של אהבת ציון

היהדות המתקדמת רואה במדינת ישראל את ביתו הלאומי של העם היהודי ואת לבה הפועם של יהדות העולם. היהדות המתקדמת מחויבת לרעיון ולמעשה הציוניים, למשימת קיבוץ הגלויות, ולקידום חזון "חברת המופת", תוך טיפוח של קשר הדדי ומעצים בין מדינת ישראל לבין הקהילות היהודיות בתפוצות והכרה בחיוניותם של החיים היהודים בכל רחבי העולם. היהדות הרפורמית חותרת לעיצובם של יחסי הדת והמדינה במדינת ישראל בדרך שישקף את היותה מרכז ריבוני דמוקרטי לכל הקהילות, החוגים והזרמים ביהדות זמננו.

מסורת של יהדות רבת פנים

היהדות המתקדמת רואה בריבוי הפנים, הגוונים והזרמים ביהדות זמננו מציאות חיים מבורכת, המבטיחה את חיוניותו של העם היהודי, ואשר מהווה המשך ישיר וטבעי לריבוי הפנים של התרבות היהודית לדורותיה. היהדות המתקדמת שואפת להעניק לריבוי פנים זה של היהדות הישראלית ביטוי במפעליה וביצירתה הרוחנית והרעיונית ולפעול קידום שיח פורה ומכבד בין כל הזרמים והקהילות של העם היהודי.

מסורת של סובלנות ופתיחות

היהדות המתקדמת שואפת להעצים את הקולות המסורתיים המדגישים את קדושת חייו של כל אדם, בריאתו בצלם וזכותו לחירות וכבוד, ללא הבדל דת, גזע, לאום, שפה ומגדר. היהדות המתקדמת חותרת לדיאלוג ולטיפוח אחווה והבנה בין דתות ובין לאומים במדינת ישראל ובעולם כולו ומוקיעה כל גילוי של קנאות דתית, גזענות ולאומנות; ובמיוחד אלו הנעשים בשמה של מסורת ישראל.

מסורת של תיקון עולם

ברוח חזונם של נביאי ישראל, מדגישה היהדות המתקדמת את ה-"מצוות שבין אדם לחברו", את ערכי המוסר ואת המחויבות האישית והקהילתית לתיקון עולם ולצדק חברתי וסביבתי. היהדות המתקדמת חותרת לכינונה של חברת מופת דמוקרטית במדינת ישראל, המושתתת על אחריות חברתית, שוויון אזרחי, צמצומם של הפערים החברתיים והגנה על זכויות האדם והאזרח.

מסורת של חיי קהילה ופתיחת שערים

היהדות המתקדמת רואה בקהילתיות מרכיב חשוב באורח החיים היהודי ומציבה את טיפוח החיים הקהילתיים בישראל כאחת ממשימותיה המרכזיות. היהדות המתקדמת מעודדת את צמיחתן של מסגרות קהילתיות שונות ומגוונות, כחלק מן התנועה הרפורמית בישראל ומחוצה לה, המבוססות על מחויבות, שותפות ותחושת שליחות, ניהול עצמי ודמוקרטי, פתיחות והכלה, תרומה לחברה, וקיום שגרה ערכית ורוחנית. קהילות היהדות המתקדמת מבקשות לפתוח שעריהן בפני קהלים מגוונים מקרב הציבור החילוני, המסורתי והדתי בישראל ובפני אלו המבקשים להשלים את מסעם אל חיק העם היהודי או להצטרף אליו באמצעות גיור.

דילוג לתוכן