תפילה לקיץ

יהי רצון

17/05/2018
הרב פרופ' יהוידע עמיר
תפילות

יהי רצון

שהקיץ הבא עלינו יבוא לטובה ולברכה.

שנמצא מרגוע לנפשנו ומנוחה לגופנו.

שבאור השמש העזה יימצא מקום ליחיד וליחידה, לאינטימי ולמבקש בדידות.

שבלהט החום נמצא איש את רעהו ואישה את רעותה.

שנדע להניח מאחרינו את שראוי שהשמש הקופחת תייבש, תצרוב, תביא אל קצו.

שנשכיל לפתוח ליבותינו אל ההתחדשות שלאחר הקיץ.

שנחדל מעושק ידינו ומרוע לבבנו.

שנקרב אליך ואל עצמנו באמונה ובאהבה.

שנביא שלום וברכה בארץ.

שנלמד יחד עם כל באי עולם שעלינו המצווה לקיים את דברי הכתוב "זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף לא ישבותו".

שלא כלוב יהיה לנו הקיץ אלא צוהר רחב המזמן את מרחבי העולם ואת מרחבי הנפש, המציב אדם לפני בוראו ולפני אחיותיו ואחיו, המזמן ברכה לכל יושבי הארץ.

נכתב בהשראת הפסוק "והנה כלוב קיץ" – עמוס ח, א'

הציטוט "זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף לא ישבותו" – בראשית ח כ'

 

מה לתמוז ולעבודה זרה?