העתירה לפסילת עוצמה יהודית

בעקבות כניסתו לכנסת של מאיר כהנא, חוקקה הכנסת את סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת. ביחד עם הצעת החוק שהוסיפה את סעיף 7א לחוק היסוד, הוגשה הצעת חוק לתיקון חוק העונשין, שקבעה עבירה פלילית של הסתה לגזענות. כך נאמר בדברי ההסבר להצעה לתיקון חוק העונשין:

19/08/2019
עו"ד אורלי ארז לחובסקי
המרכז הרפורמי לדת ומדינה,  יהדות בלי גזענות
עוצמה יהודית - עתירה לפסילה

"המסורת העברית רואה בכבודו וביקרו של האדם, שנברא בצלם אלוקים, והשכנת שלום בין הבריות, ערכים נעלים ביותר. מאידך גיסא, השפלת כבוד האדם נחשבת במורשת היהדות עבירה חמורה… "כבוד הבריות" הפך במקורות ההלכה העברית מעין ערך קונסטיטוציוני שבכוחו לדחות דינים אחרים. כדי למנוע איבה בין ישראל לנכרי תיקנו חכמי ישראל תקנות מסוימות, שעל פיהן אף התירו לעבור על איסורים מדרבנן."

המשיבים פועלים מזה שנים ארוכות, באופן עקבי ומתמשך, על מנת להוציא מן הכח אל הפועל את משנתו הגזענית של כהנא. המשיבים מצהירים שהם ממשיכי דרכו של כהנא, ללא כחל ושרק, מבלי להתנצל או להסוות את כוונתם. המשיבים אינם מסתפקים בהצהרות אלא פועלים מזה שנים על מנת להפוך את משנתם הגזענית למציאות וכעת הם מבקשים לעשות זאת מתוככי כנסת ישראל. המשיב 2 הינו עבריין מורשע שהורשע בין היתר בעבירה של הסתה לגזענות – היא אחת העילות שבגינן מתבקשת פסילתו בבקשה זו.

בהתנהלותם של המשיבים יש פגיעה אנושה בעקרונות היסוד של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית – העקרונות הבסיסיים של שוויון וכבוד לכל אדם באשר הוא אדם.

לקריאת מסמך העתירה המלא >>